Sri Kashimath Samsthan, Varanasi

History        Deities     

Vahanas  Credits Mata Sharadha Nilaya Museum   

 Chaturmasa Vritha at Bangalore   Rajath MahostavJalasamadhiVrindavan

 Saptati Deeksha Sweekar Mahotsav 2013   Parihara and Punarpratista Mahostav

Shishya Sweekar Mahostav 2002Bhagmandal kashimath appeal 

Chaturmasa vritha Konchady   Digvijaya Mahostava